NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE ELEVILOR

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, C.Ş.E.I.”Delfinul” Constanta, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Sunteți obligați să furnizați datele, acestea fiind necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 Numele și prenumele

 Data și locul nașterii

 CNP

 Școala absolvită și media admitere

 Numele și prenumele părinților

 Date de contact ale părinților/tutorilor legali (adresa de domiciliu și de corespondență, telefon,

e-mail)

 Religia și etnia (în vederea exprimării opțiunii privind studiul disciplinei Religie)

 Starea financiară a părinților (în vederea solicitării burselor școlare/ de merit/sociale și/sau de

premii)

 Rezultatele școlare la final de an de studiu/ciclu de învățământ, examene, concursuri

 Imaginea

 Starea de sănătate

Unde utilizăm datele personale?

 Întocmirea documentelor școlare (contract educațional, acord practică, fișă înscriere elev,

cataloage, inclusiv catalogul on-line, carnete elev)

 Întocmirea și eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, foi matricole)

 Eliberarea unor documente solicitate de elev/părinți (adeverințe de elev, adeverințe de studii)

 Comunicarea în scris, telefonic, electronic între școală și părinți

 Întocmirea situațiilor școlare de final de an

 Situații diverse solicitate de terți, în interesul elevilor (primărie, inspectorat școlar, ministerul

educației)

 Promovarea imaginii școlii

 Siguranța elevilor pe timpul derulării cursurilor (prin sistem de supraveghere video a holurilor

și a curții școlii)

 Asigurarea unor condiții adecvate stării de sănătate a elevilor, inclusiv pentru elevii cu c.e.s.

Cât timp păstrăm datele personale?

 Pe durata școlarizării elevului (datele legate de părinți, religia și etnia, situația materială,

starea de sănătate)

 Conform legislației în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor școlare (restul

datelor privind elevii)

Cui furnizăm datele personale?

 Inspectoratului Școlar Județean Constanța (realizarea de situații, statistici centralizate la

nivelul județului)

 Ministerului Educației Naționale (realizarea de situații, statistici centralizate la nivel național)

 Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului

 Consiliului local din Constanța și/sau din localitatea de domiciliu a elevului (în vederea

acordării de burse, premii)

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele personale furnizate?

 Dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele

dumneavoastră personale

 Dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter

personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal

le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se

preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este

posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

 Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea

prelucrarii datelor cu caracter personal

 Dreptul de a se opune prelucrarii;

 Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu

caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind

sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,

precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele

preconizate ale unei astfel de prelucrări;

 Dreptul la rectificarea datelor inexacte;

 Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

 Deptul la restrictionarea prelucrarii in cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor

(restrictionarea prelucrarii va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea

datelor); când prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneti stergerii datelor,

solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele

cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea

unui drept în instanță;

 Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator sau

„dreptul la portabilitatea datelor”;

 Dreptul de a va opune prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce servește unui

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit

operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de

o terță parte, precum si crearii de profiluri pe baza acestor dispozitii;

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv

crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru

încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de

dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;

 Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se

prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din

Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter

personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă

sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de

date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea

sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se

realizează în baza consimțământului explicit;

 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

0

Lasă un răspuns